Menu Close

Wat is infiltratie?

Wat is infiltratie?

Infiltratie is een term uit de hydrologie, bodemkunde en het waterbeheer en omschrijft het proces waarbij water in de bodem dringt en in de onverzadigde zone van de bodem komt. Als water in een bepaalde regio te weinig de kans krijgt om te infiltreren in de bodem, kan dit bijdragen aan waterschaarste in die regio.

Waar staat wadi voor?

‘Een wadi is een groene greppel in het stedelijk gebied. Het Arabische woord is in Nederland een afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast en droogte.

Wat is infiltratie oncologie?

Infiltratie is de beweging van kankercellen van hun normale locatie naar het omringende niet-kankerweefsel. Een ander woord voor infiltratie is: invasie.

Hoe lang duurt een infiltratie?

De volledige behandeling neemt ongeveer een tiental minuten in beslag. De eigenlijke injectie met het geneesmiddel zelf duurt een tweetal minuten. Na de behandeling moet u nog een half uur blijven liggen en worden regelmatig uw bloeddruk en pols gecontroleerd.

Hoe werkt een Infiltratieput?

Infiltratieputten zijn buizen die verticaal in de grond geplaatst worden om regenwater in de bodem te laten zakken. De buis is open aan de onderzijde en heeft vaak ook sleuven aan de zijkanten waardoor het water kan wegstromen. Infiltratieputten worden ook wel zinkputten of zakputten genoemd.

Waar is een wadi op aangesloten?

Intensief gebruikte wegen zoals hoofdroutes en marktpleinen moeten altijd op de riolering aangesloten worden. Om overstroming van de wadi tijdens sterke regenval te voorkomen kan de wadi voorzien worden van slokops. Dat zijn overloopvoorzieningen die direct op de infiltratie/drainbuis zijn aangesloten.

Hoeveel water vangt een wadi op?

Een gemiddelde waterdoorlatendheid betekent een infiltratie van ongeveer 1 meter water per dag. Een hoge waterdoorlatendheid van bijvoorbeeld zandgrond betekent een infiltratie van 2 meter water per dag of meer.

Wat doen na infiltratie in de rug?

Na de infiltratie moet je 24u platliggen. Je mag wel recht staan of zitten om te eten, je te wassen en naar het toilet te gaan. Je mag 24u niet deelnemen aan het verkeer. Op de behandeldag en de dag nadien moet je niet werken.

Hoe ontstaat een carcinoom?

De belangrijkste factor bij het ontstaan van carcinomen wordt gevormd door ongunstige omgevingsinvloeden als: te veel zon (bij huidkanker); slechte voedingsgewoonten (bij kanker van het maagslijmvlies of van het darmslijmvlies); vervuilde buitenlucht, blootstelling aan asbest en roken (kanker van het longslijmvlies).

Is infiltratie pijnlijk?

Het is mogelijk dat uw nek of rug pijnlijk aanvoelen in de dagen na de behandeling. Dit is een gevolg van de prik zelf en van de reactie van het lichaam op een lichaamsvreemde stof. Vanaf de derde dag zal deze pijn geleidelijk afnemen en verdwijnen.

Is een infiltratie pijnlijk?

Risico’s en nevenwerkingen Je kunt wat meer pijn hebben na de infiltratie, maar dat is slechts tijdelijk. Andere nevenwerkingen zijn verbonden aan het effect van de cortico├»den: blozen, zweten, hartkloppingen, verhoging van de suikerspiegel bij diabetici.

Hoeveel water kan een Infiltratieput aan?

De infiltratieputten zijn rondom voorzien van gaten. Het waterdoorlatende vermogen via de perforaties is zo groot dat de infiltratiesnelheid alleen nog afhankelijk is van de mate waarin de bodem het water kan opnemen. Infiltratieputten tot 15.000 liter zijn standaard zonder bodem. Optioneel is een bodem wel mogelijk.

Posted in Advice